?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org.blyee.cn/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ʱʱʶǶɣ上海新闻--上海天气?/title> <link href="http://www-soweather-com.blyee.cn/Style/Common.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link id="cssChange" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/Style/s1/s1.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www-soweather-com.blyee.cn/Style/jquery.autocomplete.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www-soweather-com.blyee.cn/Style/info.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www-soweather-com.blyee.cn/Style/jsimageplayer.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www-soweather-com.blyee.cn/newStyle/Common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www-soweather-com.blyee.cn/newStyle/indexbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <div class="mainBox"> <div class="divBg"> <div id="banner"> </div> <div class="topTitle"> <ul> <li><a href="javascript:setHomepage();">设为首页</a></li> <li><a href="javascript:addfavorite();">加入收藏</a></li> </ul> </div> <div class="search"> <div class="t2"> <div class="t21 searchborder"> <input type="text" class="txt" id="citykey" value="http://www-soweather-com.blyee.cn/输入城市名、电话区号、邮编等查询" /> <img id="weathersearch" src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/btnsearch.jpg" align="absmiddle" /> </div> </div> </div> <ul class="nav"> <li> <a id="home" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/index.html" style="width: 93px;"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/home_01.jpg" /></a></li> <li><a id="news" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/newsindex.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/news_01.jpg" /></a></li> <li><a id="warning" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/alertlist.html"> <img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/warning_01.jpg" /></a></li> <li><a id="science" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/ScienceIndex.html"> <img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/science_01.jpg" /></a></li> <li><a id="life" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/HealthIndex.html"> <img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/life_01.jpg" /></a></li> <li><a id="traveling" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/TravelIndex.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/traveling_01.jpg" /></a></li> <li><a id="transportation" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/trafficindex.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/transportation_01.jpg" /></a></li> <li><a id="video" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/video/video.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/video_01.jpg" /></a></li> <li><a id="microblog" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/Environment.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/microblog_01.jpg" /></a></li> <li><a id="digitalmeteo" href="http://www-soweather-com.blyee.cn/gisstat.html"> <img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/digitalmeteo_01.jpg" /></a></li> <li><a href="http://blyee.cn/a/20181016/112532.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/newImagesTwo/navs/pluginunit_01.jpg" /></a></li> </ul> <div class="div982 clearfix"> <div class="left670"> <div class="postion">您现在的位置?a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/">上海天气?/a> > <strong>上海新闻</strong> </div> <div class="div666 border"> <div class="newscenter white"> <h2 class="h2">上海新闻 </h2> </div> <div class="div666b border clearfix"> <div id="ImgPlayer"> <div id="ImgBlk"> <div id="ss_img_div"> <a href="javascript:ss.hotlink();"> <img id="ss_img" style="filter:blendTrans(Duration=1);" width="430" height="300" src="http://www-soweather-com.blyee.cn/" /> </a> </div> <div id="ImgNum"> <ul> <li class="itemOff" id="imbtn0" onclick="ss.goto_slide(0)">1</li> <li class="itemOff" id="imbtn1" onclick="ss.goto_slide(1)">2</li> <li class="itemOff" id="imbtn2" onclick="ss.goto_slide(2)">3</li> <li class="itemOff" id="imbtn3" onclick="ss.goto_slide(3)">4</li> <li class="itemOff" id="imbtn4" onclick="ss.goto_slide(4)">5</li> </ul> <div id="Play" onclick="ss.play(); document.getElementById('Pause').style.display='block'; this.style.display='none';" onmousemove="this.style.color='#c00';" onmouseout="this.style.color='#7D98BF';" style="display:none;">自动播放</div> <div id="Pause" onclick="ss.pause(); document.getElementById('Play').style.display='block'; this.style.display='none';" onmousemove="this.style.color='#c00';" onmouseout="this.style.color='#7D98BF';">暂停播放</div> </div> </div> <div id="Txt"> <h2 id="tt"></h2> <p id="cons"></p> </div> <div id="date_PN"> <div id="date"></div> </div> </div> </div> <ul class="infolist"> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/0d0e8e23-43cb-4e11-8673-6117949bc204.html" target="_blank" >2018?月本市(徐家汇站)气温记?/a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/c9565834-2696-48cc-b418-4be2ea90dc5b.html" target="_blank" >白天阳光夜有小雨 今最?1?/a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/a6bee1ac-f296-48ed-bac7-80a02cb42194.html" target="_blank" >本市2018??日最高(低)气温记录</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/ded26c45-d383-45cf-b8b7-b19de6d90dee.html" target="_blank" >9月“齁斯”为哪般 降温正在来的路上</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/21ada11d-4d89-4de2-8eef-fd286c949d05.html" target="_blank" >三角区域环境空气质量预报?018?9?4日)</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/d65f3310-4f09-4b66-8ae1-ad08fe7d4866.html" target="_blank" >今日多云到晴 最高气?3?/a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/273948fb-3d04-4403-9258-767f81098db6.html" target="_blank" >本市2018??日最高(低)气温记录</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/c0d89027-26f1-489d-945c-6841c21dd9b1.html" target="_blank" >降温可期 周末气温跌破30?/a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/017d5a11-4e56-4877-b932-814983040b25.html" target="_blank" >长三角区域环境空气质量预报(2018?9?3日)</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/1f011170-3447-4418-8f94-0b9412f3b6d6.html" target="_blank" >今迎开?最?4?体感闷热</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/fc883ba8-4cac-4402-98c8-ab4080d079fe.html" target="_blank" >本市2018??日最高(低)气温记录</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/dc1d238b-7196-4650-9c76-936909ba8438.html" target="_blank" >明天开?有雨+升温 最高可?4?/a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/965f1590-b5d4-4f78-97f1-5c01c156a5e7.html" target="_blank" >长三角区域环境空气质量预报(2018?9?2日)</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/4e6bbdc7-a6a2-4c5d-8d34-28cc17af7df7.html" target="_blank" >午后将再迎雷阵雨 出行备好雨具</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/ac388581-9fd2-40fa-ad66-44d149155dab.html" target="_blank" >本市2018??日最高(低)气温记录</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/8a14712f-dae1-4c3d-9c22-a80e46cba5b3.html" target="_blank" >今夜局部仍有大? 明天下午仍有降水</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/aacfbca6-e0df-4611-83b3-aae16f3426c7.html" target="_blank" >雷电+暴雨“双黄蛋”预警维持中</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/c230ac36-fda0-4fc4-8773-e8c8c39eb2b6.html" target="_blank" >长三角区域环境空气质量预报(2018?9?1日)</a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/ae574939-4202-417e-870e-7d8bf4359024.html" target="_blank" >今天将有明显降水 局地可达大雨程?/a></li> <li><span class="blue">2018-10-16</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/dad3809b-c065-47f8-964f-96b1d1844884.html" target="_blank" >本市2018??1日最高(低)气温记录</a></li> </ul> <div class="dataPage"><div class="showpage">?b> 19183</b> ?nbsp;   首页  上一?nbsp; <a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infolist/2.html">下一?/a> <a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infolist/960.html">尾页</a> 页次?strong><font color=red>1</font>/960</strong>? 20 ??nbsp; 转到?select name='page' size='1' onchange="javascript:LocationHref('/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infolist/'+this.options[this.selectedIndex].value+'.html')"> </select></div><a id='locationhref' href='http://www-soweather-com.blyee.cn/' style='display:none'>reload</a> </div> </div> </div> <div class="right302"> <div style="padding-bottom:3px;"><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/live/2/1.html"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/images/taifeng.png" /></a></div> <div class="div300b border clearfix"> <h2 class="h2b">新闻搜索</h2> <div style="padding:5px 10px"> ?nbsp; 目:<select id="selCategory" name="selCategory" class="searchborder" style="width:200px;"> </select> </div> <div style="float:left;padding:5px 10px;">关键字:<input id="videokey" class="searchborder" name="videokey" type="text" value="http://www-soweather-com.blyee.cn/输入关键? /><input type="hidden" id="Statuss" /><input type="hidden" id="Timesss" /></div> <div id="searchvideo" style="margin-top:5px;"></div> </div> <div class="div302" id="expoflash"> </div> <div class="div298 border"> <h2 class="h2 h2bg">本类热点排行</h2> <div class="right1a"> <div class="yellow"><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/df576314-b4cc-432b-853a-69c688560572.html" target="_self">今日仍有阴雨天气? 双休日体感阴?/a></div> <a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/df576314-b4cc-432b-853a-69c688560572.html" target="_self"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/upload/Info/20120224/29d36949-8217-427e-991b-1cc15eb4d8b0.jpg" width="80" height="60" /> 晨间无明显降?气温继续下降今天早晨,本市以阴天为主,降水并不明显。气温相比昨天同期有明显的下降,?..<span class="yellow">[详细]</span></a> </div> <ul class="right1b"> <li><span class='one'>2</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/0d0e8e23-43cb-4e11-8673-6117949bc204.html" target="_self">2018?月本市(徐家汇站)气温记?/a></li> <li><span class='one'>3</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/00ecf830-62eb-4913-ad72-968d463966a3.html" target="_self">本市天气预报质量评价</a></li> <li><span >4</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/15976dc3-3fa0-4050-a2d6-f53d9df2282b.html" target="_self">白天阳光灿烂 明(15日)雨水重返申城</a></li> <li><span >5</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/e12a7752-e189-4a34-a83b-d6bae58cc170.html" target="_self">“雨姑娘”思念申城 15日迎阴雨 气温继续...</a></li> <li><span >6</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/c2d3a03d-1118-4626-babb-8ca6154448dc.html" target="_self">明日?2日)依然晴好 风力减小温差大(?..</a></li> <li><span >7</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/df576314-b4cc-432b-853a-69c688560572.html" target="_self">今日仍有阴雨天气? 双休日体感阴?/a></li> <li><span >8</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/1c295ac3-b063-4239-95c9-53fa2a724468.html" target="_self">16?21时降水明?目前已趋于减?/a></li> <li><span >9</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/fcc37146-3f70-4ef3-9ee4-3d0bb487d1d4.html" target="_self">本市臭氧浓度预报</a></li> <li><span >10</span><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/3af383f2-d382-4490-8b7b-6763d5dceb2b.html" target="_self">今夜明天雨雾蒙蒙笼申? 明晨还需早出?/a></li> </ul> </div> <div class="div298 border right3"> <h2 class="h2b">本类最新图?/h2> <div><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/c9565834-2696-48cc-b418-4be2ea90dc5b.html" target="_self"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/uploadfiles/Info/20180905/c75ed1f6-ee2f-4eae-ade8-0cf7fd57bc41.jpg" width="100" height="80" /><br/>白天阳光夜有?..</a></div> <div><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/ded26c45-d383-45cf-b8b7-b19de6d90dee.html" target="_self"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/uploadfiles/Info/20180904/57082c17-d48a-4c3d-ae86-7aaa701e8c6b_W1101.jpg" width="100" height="80" /><br/>9月“齁斯”为...</a></div> <div><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/d65f3310-4f09-4b66-8ae1-ad08fe7d4866.html" target="_self"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/uploadfiles/Info/20180904/80cf5a27-6a73-420f-8f03-872c353ad7e7_W1101.jpg" width="100" height="80" /><br/>今日多云到晴 ...</a></div> <div><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/e77f9935-c29e-402b-894e-225eb91175c5/infodetail/c0d89027-26f1-489d-945c-6841c21dd9b1.html" target="_self"><img src="http://www-soweather-com.blyee.cn/uploadfiles/Info/20180903/7bd47957-d9e8-496d-9be9-755eb7845c4b.jpg" width="100" height="80" /><br/>降温可期 周末...</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer white mm"><a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/E8D89D89-E7EF-41A2-B2EA-D0D49BAD1FAE/infodetail/d0267888-604b-4aef-bf3e-8920d9a8895e.html" target="_blank">关于我们</a> - <a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/html/8EB01B73-AB49-4477-9607-26A2349AB1AC/infodetail/59bdba48-958f-48ec-be59-a977d491638b.html" target="_blank">联系我们</a> - <a href="#">网站律师</a> - <a href="#">便用帮助</a> - <a href="http://www-soweather-com.blyee.cn/sitemap.html" target="_blank">网站地图</a></div> <div class="divBg mmImport"> <div class="bottom clear"><a href="http://blyee.cn/a/20181016/112533.html" target="_blank">沪B2-20050088-61</a> <br> Copyright<span style=" font-family:Arial">©</span>上海市公共气象服务中?All Rights Reserved?010-2015)版权所?复制必究<br> 客服邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn 投稿邮箱:soweatherservice!smb.gov.cn<br> 郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权</div> </div> <div class="bottomBG"></div> <div style="display:none"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://ieygbv.blyee.cn/"></a></td> <td><a href="http://rn7slr.blyee.cn/">ĸ</a></td> <td><a href="http://atp2hu.blyee.cn/">ͼί</a></td> <td><a href="http://4mwkz2.blyee.cn/">ƺ</a></td> <td><a href="http://4elb9u.blyee.cn/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://81se.cn/">С</a></td> <td><a href="http://aaa38.cn/"></a></td> <td><a href="http://worsa2.665aa.cn/">˫¥ֵ</a></td> <td><a href="http://s2tea7.bobo97.cn/"></a></td> <td><a href="http://gok7ji.whosland.cn/">ǬԪ</a></td> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>